ابزار جراحی

الکترو
الکترو
کانولا لیپوساکشن -6mm
کانولا لیپوساکشن -6mm
کانولا لیپوساکشن-5mm
کانولا لیپوساکشن-5mm
کانولا لیپوساکشن - 4mm
کانولا لیپوساکشن - 4mm
کانولا سوپرلاک -1/6 میلی متر -15 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/6 میلی متر -12/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/6 میلی متر - 10 سانتی متر
کانولا سوپرلاک-1/6 میلی متر -7/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/8 میلی متر -15 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/8 میلی متر -12/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/8 میلی متر -10 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/8 میلی متر -7/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/5 میلی متر -15 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/5 میلی متر -12/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/5 میلی متر -10 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/5 میلی متر -7/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/2 میلی متر -15 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/2 میلی متر -12/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/2 میلی متر -10 سانتی متر
کانولا سوپرلاک - 1/2 میلی متر -7/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک- 1 میلی متر -15 سانتی متر
کانولا سوپرلاک- 1 میلی متر -12/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک-1 میلی متر -10 سانتی متر
کانولا سوپرک -1 میلی متر -7/5 سانتی متر
هوک آرتروسکوپی
اکارتور آبوگزر چنل فکی
اکارتور آبوگزر فکی
اکارتور آبوگزر فکی
تیغه اره کرانیاتومی
ست هیستروسالپنگوگرافی
ست هیستروسالپنگوگرافی
مارکر (رینگ) ماموپلاستی استیل 4طرفه
پمپ شیمی درمانی
پمپ درد
پمپ درد
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   ...    >      >>

کالایی ثبت نشده است

جمع :0
قابل پرداخت :0
ثبت سفارش