ابزار جراحی

سیم گیر ، 20 سانت ، دسته طلایی
سیم گیر ، 18 سانت ، دسته طلایی
سیم گیر ، 18 سانت ، درشت ، دسته طلایی
سیم گیر ، 15 سانت ، دسته طلایی
سیم گیر ، 13 سانت ، دسته طلایی
سیم بر سینگل اکشن 12 سانت دسته طلایی
سیم بر (پین کاتر) سینگل اکشن ، 18 سانت ،...
سیم بر (پین کاتر) سینگل اکشن ، 18 سانت ،...
سیم بر (پین کاتر) دبل اکشن ، 15سانت ، دسته طلایی
سوهان استخوان پوتی ، 30 سانت
سوهان استخوان پوتی ، 27 سانت
سوهان استخوان ارتوپدی، 29 سانت
سوهان استخوان ارتوپدی 25 سانت
سرمته دریل ، 14سانت ، 4/1میل
سرمته دریل14 سانت ،2/2میل
سرمته دریل ، 14سانت ، 6/5 میل
سرمته دریل ، 14سانت ، 4/5 میل
سرمته دریل ، 14سانت ، 3/5 میل
سرمته دریل ، 14سانت ، 3/2 میل
pretsریمر ، 21/5 سانت
ریمر پردس، 18 سانت
ریمر، 14 سانت ، دسته گرد
ریمر دسته صلیبی ، 14 سانت
چکش مید ، 18/5سانت ، 140گرم
چکش دسته چوبی ، 25 سانت ، 215 گرمی
چکش تمام استیل ، 17 سانت ، 100 گرمی
چکش تمام استیل هیث ، 750 گرم
چکش تمام استیل هاجک ، 140 گرم
چکش تمام استیل هاجک ، 110گرم
چکش استیل مید ، 19 سانت ، 185 گرم
چکش تمام استیل لوکی ، 19 سانت ، 260 گرم
چکش تمام استیل گرزوگ ، 19 سانت ، 210 گرم
<<     <   ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   ...    >      >>
کالایی ثبت نشده است
جمع :0
قابل پرداخت :0
ثبت سفارش