ابزار جراحی

کانولا لیپوساکشن -6mm
کانولا لیپوساکشن -6mm
کانولا لیپوساکشن-5mm
کانولا لیپوساکشن-5mm
کانولا لیپوساکشن - 4mm
کانولا لیپوساکشن - 4mm
کانولا سوپرلاک -1/6 میلی متر -15 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/6 میلی متر -12/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/6 میلی متر - 10 سانتی متر
کانولا سوپرلاک-1/6 میلی متر -7/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/8 میلی متر -12/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/8 میلی متر -10 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/8 میلی متر -7/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/5 میلی متر -15 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/5 میلی متر -12/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/5 میلی متر -10 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/5 میلی متر -7/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/2 میلی متر -15 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/2 میلی متر -12/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک -1/2 میلی متر -10 سانتی متر
کانولا سوپرلاک - 1/2 میلی متر -7/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک- 1 میلی متر -15 سانتی متر
کانولا سوپرلاک- 1 میلی متر -12/5 سانتی متر
کانولا سوپرلاک-1 میلی متر -10 سانتی متر
کانولا سوپرک -1 میلی متر -7/5 سانتی متر
اکارتور آبوگزر چنل فکی
اکارتور آبوگزر فکی
اکارتور آبوگزر فکی
تیغه اره کرانیاتومی
ست هیستروسالپنگوگرافی
ست هیستروسالپنگوگرافی
مارکر (رینگ) ماموپلاستی استیل 4طرفه
هندل ساکشن
هندل ساکشن
کانولا لیپوساکشن-3mm
کانولا لیپوساکشن-3mm
پایه سرنگ(استند سرنگ) 6 پر
استئوتوم اکسترنال ، 2 میل متر ، دسته آلومنیومی
نانوفت
نانوفت
1  2     >      >>

کالایی ثبت نشده است

جمع :0
قابل پرداخت :0
ثبت سفارش